Privacy policy

PRIVACY POLICY


Privacy policy


Knip & Go hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons- gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Knip & Go houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Knip & Go zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.


Persoonsgegevens van klanten worden door Knip & Go verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;

- Het op de juiste manier uitvoeren van uw behandeling

- Administratieve doeleinde

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- uw bezoek aan onze salon

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Knip & Go de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnr, geboortedatum, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Knip & Go opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Zolang u bij ons klant bent. Acht jaar na het laatste bezoek worden uw gegevens verwijderd.